Προσωπικό

Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται σε έμμισθο. Στο Ίδρυμα εργάζονται 15 άτομα:

1. Ψυχολόγος

2. Νοσηλευτικό προσωπικό με τον αρμόδιο προιστάμενο.

3. Φυσιοθεραπευτής

4. Μάγειρες

5. Τραπεζοκόμοι, 

6. Ευπρεπίστριες, 

      7. Κοινωνικοί Φροντιστές

      8. Ιατροί

     9. Διοικητικό προσωπικό